ΚΑΤΑΣΤAΤΙΚΟ: Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας «ΠΑΤΕΡΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
 
Άρθρο 1o
Ίδρυση– Επωνυμία- Σφραγίδα 
Ιδρύεται σήμερα , την 31η Ιανουαρίου 2019 , μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία << ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ >> και κατά σύντμηση ‘’Σ.Ε.Π.Π.Μ.Ε’’.
Το Σωματείο θα φέρει δική του κυκλική σφραγίδα  ,  η οποία θα φέρει στη μέση ένα τρίγωνο εντός του οποίου θα εγγράφεται η λέξη ΠΑΤΕΡΑΣ και το έτος ιδρύσεως του και  περιφερειακά η επωνυμία  << ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ >>. Το δε λογότυπο του Σωματείου φέρει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και είναι χρώματος  μπλε και πορτοκαλί.
 
Άρθρο 2
Έδρα
Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Μάνδρα . Η Έδρα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. 
 
Άρθρο 3
Σκοπός και Θεμελιώδεις Αρχές
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΧΕΣ 
Σκοπός του Σωματείου είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, του πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά , φιλανθρωπικά συναισθήματα ,η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα: 
1) Η πρόληψη , η διαχείριση φυσικών καταστροφών, σεισμών , πλημμύρων, χιονοστιβάδων , ανθρωπογενών καταστροφών ( πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων κτλ), καθώς και τεχνολογικών κινδύνων , όπως η διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων ΧΥΤΥ , ΧΥΤΕΑ, ΧΥΤΑ και η έκρηξη δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων. 
2. Η παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή ανθρωπιστικών αποστολών , παροχής πρώτων βοηθειών, υποστήριξη ζωής , πρόληψης κινδύνων , προετοιμασίας και εκπαίδευσης σε έρευνα , διάσωση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε καταστάσεις : 1) Έκτακτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων όπως σεισμών , αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες , πυρκαγιές , έρευνες αγνοουμένων) και φυσικών καταστροφών ( σεισμών , πλημμύρων, χιονοστιβάδων κτλ) , ανθρωπογενών καταστροφών ( πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων κτλ), ανθρωπογενών κρίσεων ( πολεμικών συγκρούσεων και αποτελέσματα αυτών ), καθώς και σε κάθε άλλη εξαιρετική κατάσταση συγκρίσιμη με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
3. Η ενεργοποίηση των εθελοντών μελών του σε επίπεδο Δήμου όπου ανήκουν με σκοπό την συμμετοχή τους και την αντιπροσώπευση του Σωματείου στο Δημοτικό , το Νομαρχιακό και Περιφερειακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. 
4. Η λειτουργία ομάδων σε τοπικό , νομαρχιακό ή περιφερειακό επίπεδο, με ενεργοποίησή τους σε θέματα πρόληψης με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής , που μπορούν να επιταθούν σε περιόδους καταστροφών και την ενημέρωση του πληθυσμού. 
5. Η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού , του εθελοντή διασώστη , η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών στην επικράτεια ή όπου χρειαστεί. 
6. Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων και εθνικών αναγκών. 
7. Η βοήθεια σε έρευνες αγνοουμένων.
8. Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού στα πλαίσια της διάσωσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και για τους σκοπούς και μόνον του Σωματείου. 
9. Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, με πρωτοβουλίες , παραινέσεις , άμεσες ενέργειες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η διοργάνωση και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα και δράσεις πολιτών.
10. Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενοι με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας. 
11. Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας. 
12. Η άμεση και στενή συνεργασία με κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που μετέχουν στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. 
13. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, πρόληψης, διάσωσης και πρώτων βοηθειών με μαθήματα, σεμινάρια, διαλέξεις, προβολές, ημερίδες κ.α.
14. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφή σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα, φορείς εντός και εκτός Ελλάδος. 
15. Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του. 
16. Η δημιουργία τράπεζας αίματος τόσο για τα μέλη της ομάδος όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί.
17. Η άμεση και στενή συνεργασία με κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που μετέχουν στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.
Υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκειμένου σωματείου (ένωση, σύνδεσμος ή ομοσπονδία) μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
Οι βασικές αρχές του Συλλόγου είναι:
1. Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
2. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,
3. Έγκυρη πληροφόρηση, και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών του, 
4. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις του , αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις του, 
5. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς. 
6. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.
 
Άρθρο 4ο
ΜΕΣΑ
Οι σκοποί του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
1) Με την συμμετοχή σε διασώσεις και ανθρωπιστικές αποστολές παροχής βοήθειας στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο. Με την συγκρότηση ομάδων για παροχή βοηθείας σε αποκλεισμένες περιοχές (από χιονόπτωση , πυρκαγιά ή πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλο καιρικό φαινόμενο ). 
2) Με την εκπαίδευση των μελών του με ασκήσεις στα πλαίσια της διάσωσης με σχολές τεχνικής καταρτίσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ( σε συνεργασία με διεθνείς σχολές διάσωσης). Με την εν γένει εκπαίδευση των μελών (από αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος , από τον Ερυθρό Σταυρό , από έμπειρα μέλη του Σωματείου καθώς και από αλλοδαπούς ειδικούς των θεμάτων της Πολιτικής Προστασίας) ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων.
3) Με την συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών και εν γένει κρατικών φορέων , καθώς και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς κυβερνητικούς και μη, για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου
4) Με την διοργάνωση εκδηλώσεων ενημερωτικής φύσεως , με την πραγματοποίηση μαθημάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης , σεμιναρίων , ομιλιών , προβολών , συνεστιάσεων , εκδρομών , με λειτουργία βιβλιοθήκης , με την διανομή έντυπου υλικού, πάνω σε θέματα που αφορούν την δράση του Σωματείου
5) Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
6) Με την ανάληψη και εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη.
7) Με την συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς , εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιους φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών 
8) Με την σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, με την προαγωγή των σκοπών του.
9) Με την λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
10) Με την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων ,κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.
11) Με την διοργάνωση και παρουσίαση επιδείξεων , εντός και εκτός χώρας , αφού και η ιδεολογία της οργάνωσης είναι βασισμένη στην αγάπη προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
12) Με την εκπαίδευση άλλων εθελοντικών ομάδων , οργανώσεων ,δήμων , φορέων , υπηρεσιών , συλλόγων , κρατικών φορέων , ιδρυμάτων , σχολείων , ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων , ομάδων πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών , διάσωσης , προστασίας , μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης σε κάθε φυσικό κίνδυνο , ή κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και προστασία περιβάλλοντος. 
13) Με την συμμετοχή των μελών του Σωματείου ενεργά σε έρευνες αγνοουμένων καθώς και σε έκτακτα, επείγοντα περιστατικά που έχουν σχέση με διάσωση ανθρώπων , δασών και ζώων. 
14 ) Με την κατάρτιση ειδικών ομάδων , τα μέλη των οποίων θα διαθέτουν την ανάλογη εκπαίδευση κι εξοπλισμό.
 
 ΑΡΘΡΟ 5ο 
Διάρκεια
Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται για αόριστο χρόνο.
 
Άρθρο 6o
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
1) τα δικαιώματα εγγραφής και τις τακτικές συνδρομές των μελών, 
2) τις εισπράξεις από τις κάθε μορφής εκδηλώσεις του Συλλόγου ή δημοσιεύματα και τις εν γένει δραστηριότητες,
3) δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες , επιχορηγήσεις , τακτικές ή έκτακτες από δημόσιες αρχές ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
4) Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
 Τηρείται λογαριασμός ταμιευτηρίου σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, τον οποίο δικαιούνται να διαχειρίζονται από κοινού ο Πρόεδρος και o ταμίας του Σωματείου. Το δικαίωμα εγγραφής για έκαστο μέλος ανέρχεται στο ποσό που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφάπαξ καταβαλλόμενο. Η συνδρομή καθορίζεται επίσης σε εξαμηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 7o
Βιβλία του Συλλόγου
Α). Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
1)Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
2) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
3) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Εφορευτικών Επιτροπών 
4) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
5) Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι
εισπράξεις και πληρωμές.
6) Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών
7) Βιβλίο υλικού στο οποίο καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) Το Βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.
Δ). Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 8ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μέλη του σωματείου εγγράφονται άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
1. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά.
Α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το ΔΣ και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του. Τα τακτικά μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να προσβάλλουν τις αποφάσεις της, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής Ε.Ε.).
Β) Επίτιμα μέλη εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου , όσοι έχουν συντελέσει εξαιρετικά στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου και μπορούν να συμβάλλουν με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους στην διαμόρφωση των θέσεων του Συλλόγου και της πολιτικής του. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σύλλογο.
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.
Γ) Αρωγά μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτιμούν τους σκοπούς του σωματείου όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό αυτό, και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν ηθικά ή με υλική βοήθεια και τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία αυτή κατόπιν επιθυμίας τους με απόφαση του Δ. Σ. του σωματείου. Τα αρωγά μέλη  υπόκεινται σε  ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
Στην περίπτωση των εκπρόσωπων των νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση παράστασης στην Γενική Συνέλευση από τη διοίκηση του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπούν.
Κάθε υποψήφιο μέλος, των προηγουμένων παραγράφων, προκειμένου να εγγραφεί στο Σωματείο οφείλει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση εγγραφής αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με e-mail, στην οποία να αναφέρονται τα κάτωθι βασικά στοιχεία: α) πλήρη στοιχεία ονόματος, β) διεύθυνση κατοικίας, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας και δ) προσωπικό e-mail.
Οι αιτήσεις εγγραφής μελών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει την αίτηση καθώς και τα παρά πόδας στοιχεία και δικαιολογητικά και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις εγγραφής , εάν δηλαδή θα γίνουν ή όχι δεκτές αιτιολογημένα. Η διαδικασία εγγραφής σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κρίνονται επαρκή ολοκληρώνεται μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους ( εφόσον πρόκειται για τακτικό μέλος) προς το Σωματείο, όπως αυτή κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης με υπεύθυνη δήλωση, αναλαμβάνει προσωπικά  την ευθύνη της αυτοπροστασίας του σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 9o 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1.- Άπαντα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις.
2.- Παν μέλος του Σωματείου υποχρεούται όπως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων αυτού και ασχέτως εκ του παρόντος καταστατικού τυπικών υποχρεώσεων αυτού, συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
3.- Παν μέλος του Σωματείου δικαιούται όπως:
α) συμμετέχει στις εργασίες κάθε γενικής συνέλευσης, και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανομένη απόφαση , εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού, με τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ .
 β) Να εκπαιδεύονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του σωματείου με όσο το δυνατόν λιγότερες απουσίες, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί από τον κανονισμό λειτουργίας του.
γ) να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και στα λοιπά καταστατικά όργανα του Σωματείου, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς αυτό που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και εφ ‘ όσον παρήλθε ένα (1) έτος από την εγγραφή του. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει μόνο για τα ιδρυτικά μέλη.
δ) να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτησή του,
ε) να αιτείται με άλλα μέλη την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης του Σωματείου μετά από αιτιολογημένη αίτηση,
ζ) να αιτείται την παρουσία αυτού στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ώστε να θέσει θέμα που ενδιαφέρει το Σωματείο,
η)  να υποβάλλει εγγράφως υπομνήματα, αιτήσεις και λοιπές έγγραφες απόψεις, τα οποία δικαιούνται απάντησης,
 Ουδεμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου δύναται να περιορίσει ή να τροποποιήσει την ακώλυτη και ελεύθερη άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων.
5.- Παν μέλος του Σωματείου υποχρεούται όπως:
α) καταβάλλει τις συνδρομές του, οι οποίες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου,
β) προσέρχεται στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου,
γ) προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μέτρο του δυνατού, όποτε αυτές ζητούνται από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, αμισθί και χωρίς να λαμβάνει χρήματα για οποιαδήποτε αιτία
δ) συμμορφώνεται στις εν γένει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων του Σωματείου.
 
Άρθρο 10ο 
Αποχώρηση μελών.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρεί απ’ το σωματείο ελεύθερα, μετά από κοινοποίηση σχετικής επιστολής αποχώρησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται 3 τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος της , για οικονομικούς λόγους. Από την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης δεν ανακαλείται. Το αποχωρήσαν μέλος δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του σωματείου ( εφόσον είναι τακτικό μέλος) , κατά το έτος της αποχώρησης του, τις οποίες οφείλει να καταβάλει στο σύνολο τους . Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του σωματείου που αποχωρούν , μπορούν να επανεγγραφούν τηρώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο παρόν καταστατικό και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις των προηγούμενων ετών
 
Άρθρο 11o.
Διαγραφή Μελών.
Κάθε υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων του μέλους ή εν γένει η αδικαιολόγητη μη εκπλήρωση αυτών, ειδικότερα δε η μη προσέλευση αυτού στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου, καθώς και η μη καταβολή της συνδρομής του, η αδικαιολόγητη παραβίαση των σκοπών του Σωματείου, επισύρει κυρώσεις περί των οποίων αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου . Εάν η παράβαση λάβει χώρα επανειλημμένα και δη παρά τις περί του αντιθέτου συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, δύναται να επισύρει τη διαγραφή του μέλους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Περί των κυρώσεων και της διαγραφής αποφασίζει πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως καλέσει το μέλος με σκοπό να καταθέσει κ να εκφράσει ελεύθερα και ανεμπόδιστα τις απόψεις του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους του Σωματείου, επέρχεται αυτοδικαίως η διαγραφή του εκ του οικείου τόπου εγγραφής της ιδιότητας του, ως μέλους, η οποία βεβαιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται πάντοτε στο μέλος που διαγράφεται. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται στη τελευταία δηλωμένη διεύθυνση του μέλους ,με συστημένη επιστολή ή κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει.
 
Άρθρο 12ο 
ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 
1.- Παν μέλος του Σωματείου δύναται να αποβάλει την ιδιότητα αυτή:
α) εάν οι ενέργειες του ή η δράση του αντιβαίνουν εσκεμμένα στους σκοπούς του Σωματείου.
β) εάν αντιδρά και δεν πειθαρχεί εσκεμμένα στις αποφάσεις του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης 
γ) εάν αποφασίσει περί τούτου η Γενική Συνέλευση, συντρέχοντος σπουδαίο προς τούτο λόγο
δ) εάν το μέλος επί δύο (2) συνεχόμενα έτη δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του και έχει παρέλθει διάστημα σαράντα (40) ημερών μετά την έγγραφη ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αρμόδια να αποφασίσει για την αποβολή μέλους είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση της. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από την λήψη της απόφασης περί αποβολής του μέλους από την Γενική Συνέλευση , η οποία αποφασίζει κατόπιν πράξης του ΔΣ, με την οποία το ΔΣ εισηγείται την αποβολή μέλους.
 
Άρθρο 13o
Γενική Συνέλευση
Η γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου, αποτελεί το ανώτατο όργανο της βούλησης του Σωματείου, αποτελείται δε από τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη αυτού και αποφασίζει περί παντός θέματος το οποίο δεν άπτεται της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου να συμμετάσχει ένα τακτικό μέλος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, σε ώρα και ημέρα, καθώς και σε τόπο, οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο αυτού, δια απόφασης η οποία περιέχει και τα θέματα της συνέλευσης. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη του Σωματείου τουλάχιστο προ ενός μηνός, αναρτάται δε και στα γραφείο της διοίκησης του Σωματείου. Αμέσως μετά την πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την έκθεση του προς τη γενική συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό της δραστηριότητας για τους σκοπούς του Σωματείου, τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και τις προοπτικές επί των δύο αυτών θεμάτων για το επόμενο έτος.
Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του, οριζούσης τα θέματα αυτής, καθώς και την ημέρα, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης ή κατόπιν αίτησης του 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών του Σωματείου, στην οποία πρέπει να εκτίθενται οι λόγοι της σύγκλησης της συνέλευσης αυτής. Εάν οι λόγοι αυτοί άπτονται σοβαρών θεμάτων του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συγκαλέσει την αιτούμενη συνέλευση. Η πρόσκληση στην περίπτωση αυτή δύναται να αποσταλεί προς τα μέλη του Σωματείου προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ημέρα της συνόδου της γενικής συνέλευσης.
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη του Συλλόγου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή το ήμισυ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.
 
Άρθρο 14o
Αντιπροσώπευση μελών στη Γενική Συνέλευση.
Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση τρίτου , μέλους ή μη , για την συμμετοχή του στα όργανα Διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
 
Άρθρο 15o
Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης
1.- Οι συζητήσεις στη γενική συνέλευση λαμβάνουν χώρα δια ανάγνωσης από τον Πρόεδρο, του καταλόγου των παρισταμένων μελών, των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της λογοδοσίας του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων του απελθόντος έτους καθώς και των προοπτικών του επόμενου έτους. Μετά δίνεται ο λόγος από τον Πρόεδρο στα παριστάμενα μέλη που επιθυμούν να μιλήσουν. Οι γνώμες και οι προτάσεις των ομιλητών, ειδικότερα επί των ανωτέρω θεμάτων, καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών των γενικών συνελεύσεων. Επί ζητουμένων διευκρινήσεων της έκθεσης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού υποχρεούνται να παράσχουν τα αιτούμενα στοιχεία. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Επί ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας το θέμα θεωρείται καταψηφισθέν. Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές ή φανερές. Στις φανερές , η ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται ενώ επιτρέπεται η ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρός ή δι ‘ ανορθώσεως των μελών ή με ονομαστική κλήση. Είναι μυστική για κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στις εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, επί θεμάτων που αναφέρονται στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης, σε προσωπικά ζητήματα.
2.- Μετά το πέρας της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ακολουθεί η ψηφοφορία προς έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και προς εκλογή μελών αυτού για την προσεχή τριετία, εφόσον έχει λήξει η θητεία αυτού.
3.- Εάν κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σωματείου, καταψηφισθεί η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου επί της δραστηριότητας του Σωματείου για την εκπλήρωση του σκοπού του ή εάν καταψηφισθεί όπως ανωτέρω η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει την παραίτηση του προς τη γενική συνέλευση, η οποία εκλέγει αμέσως νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 16o
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-Τόπος
Η γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου συνέρχεται σε τόπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δύναται ο τόπος αυτός να ευρίσκεται και εκτός της έδρας του Σωματείου εφόσον επιβάλλεται τούτο καθώς και να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, τα οποία θα κρίνει ελεύθερα το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 17o
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1.- Η γενική συνέλευση του Σωματείου είναι μόνη αρμόδια όπως αποφασίζει:
α) περί τροποποίησης του παρόντος καταστατικού,
β) περί διεύρυνσης του σκοπού του Σωματείου,
γ) περί μεταβολής της επωνυμίας αυτού,
δ) περί έγκρισης της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της δραστηριότητας και της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου,
ε) περί αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
στ) περί αποβολής μέλους του Σωματείου
ζ) περί απονομής της ιδιότητας του επίτιμου μέλους του Σωματείου, εάν το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση περί ταύτης απονομής,
Απόφαση για θέματα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 
 
Άρθρο 18o
Εφορευτική Επιτροπή
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.
 
Άρθρο 19ο 
Ελεγκτική Επιτροπή
.- Ο οικονομικός Έλεγχος της Διοίκησης του Σωματείου ενεργείται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση ανά τριετία με όμοιο τρόπο με το ΔΣ και ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλέγονται επίσης τρία αναπληρωματικά μέλη , τα οποία αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση αδυναμίας τους 
2.- Αντικείμενο της είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγχει τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου για το προηγούμενο έτος και να συντάσσει σχετική έκθεση (πρακτικό) το οποίο διαβιβάζεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. 
3.- Στην Ελεγκτική Επιτροπή παραδίδονται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και αρχεία, τα μπλοκ είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, το βιβλίο περιουσίας καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τον Έλεγχο. Ο Έλεγχος γίνεται στα γραφεία του Σωματείου.
4.- Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 8 μέρες από την εκλογή της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
Αν δεν παρίσταται σε μια συνεδρίαση ο προϊστάμενος, προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 2 από τα μέλη της. Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του πρακτικού.
5.- Δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, η καταβολή καμίας τακτικής ή έκτακτης αποζημίωσης. 
6. Η ελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη το Προέδρου.
 
Άρθρο 20o
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για θητεία τριών ετών από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. Ταυτόχρονα εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη μέρα της εκλογής του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους της 4ετίας.
 2.- Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε μέλος αυτού, εκλείψει ή παύσει να προσέρχεται αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να θεωρηθεί τετελεσμένη η ως άνω πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση για να γνωστοποιήσει τις αιτίες των απουσιών του . Αν η δικαιολογία που θα προταθεί κριθεί ανεπαρκής ή το μέλος δεν απαντήσει στην πρόσκληση με έγγραφο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, το οποίο αναλαμβάνει την ίδια ακριβώς ιδιότητα του μέλους το οποίο αντικαθιστά. Το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου οποιοδήποτε μέλους αυτού. 
3.- Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτηθούν τόσα μέλη του ώστε να μην είναι δυνατή η αντικατάστασή τους από αναπληρωματικά, η παραίτηση πρέπει να γίνει στη Γενική Συνέλευση , η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη προ πέντε (5) ημερών το αργότερο , πριν την σύνοδο, θα πρέπει να αναγράφεται ως θέμα και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα εκλεγεί για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου. 
4. Απαγορεύεται στο Δ.Σ του άνω Συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα , με Μέλη του Δ.Σ, με τις συζύγους , τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του, με την επιμέλεια εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και με προεδρεύοντα τον ίδιο , εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, οπότε αμέσως μετά την Προεδρία αναλαμβάνει ο τελευταίος. Ο Πρόεδρος εν συνεχεία τηρεί την διαδικασία, ώστε τα μέλη να εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία και οι υπόλοιποι είναι μέλη. Με την επιμέλεια του Προεδρεύοντος καλείται στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο ΔΣ , προκειμένου να παραδώσει στο νέο την σφραγίδα, την περιουσία και το αρχείο του σωματείου , με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. Σε περίπτωση κατά την οποία το απερχόμενο ΔΣ ή κάποιο μέλος εξ αυτού δεν συμπράξει στα ανωτέρω τότε αυτοδικαίως χάνει την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου , χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής στο μέλλον. 
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν πλήρη απαρτία, με την παρουσία τουλάχιστον τριών (3) εκ των πέντε (5) μελών αυτού, και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
3.- Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιείται στα υπόλοιπα μέλη προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις αρκεί και η προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ειδοποίηση.
2.- Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του συμβουλίου, το οποίο τηρείται με ευθύνη του Γραμματέα. Οι αποφάσεις του ΔΣ είναι δημόσιες , εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το ΔΣ , μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. 
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμευτικά, εθελοντικά και αμισθί, διοικεί, συντονίζει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα, τις υποθέσεις, την περιουσία του συλλόγου, κατευθύνει την δράση του , στην επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου,  λαμβάνοντας όλα τα πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων,  πλην των θεμάτων εκείνων τα οποία δια του Νόμου ή δια του παρόντος καταστατικού ανήκουν στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου. 
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τα θέματα ημερησίας διάταξης αυτών, και εκτελεί εν συνεχεία τις αποφάσεις τους. Φροντίζει για την κατάλληλη στέγαση των γραφείων του και την άσκηση των λειτουργιών του. Συντάσσει κάθε χρόνο την απολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τα οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση ή απόρριψη ή τροποποίηση. Αποφασίζει την δικαστική προστασία του Σωματείου ενώπιον παντός δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, καθώς και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου. Καθορίζει το ποσό δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών . Διαγράφει αιτιολογημένα με απόφαση του που εγκρίνεται από τη ΓΣ, μέλη που έπαψαν να έχουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αποβολή των μελών , αφού προηγουμένως τα καλέσει σε ακρόαση , για τους λόγους που αναγράφονται στο ανάλογο άρθρο του καταστατικού, ενώ για την αποβολή αποφασίζει αιτιολογημένα η ΓΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά ( τακτικά ) μια φορά το μήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου που αναγράφει τα θέματα ημερησίας διάταξης. Έκτακτα συνέρχεται , όταν κριθεί αναγκαίο υπό του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη του ΔΣ, με έγγραφο απευθυνόμενο στον Πρόεδρο στο οποίο πρέπει να διατυπώνονται και τα θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της έγγραφης αίτησης. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να προστεθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το ΔΣ.
2.- Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται μόνο τα μέλη αυτού και ο επιφορτισμένος υπάλληλος του Σωματείου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προς τήρηση πρόχειρων πρακτικών, τα οποία καταγράφονται στο επίσημο βιβλίο πρακτικών συνεδρίων αυτού, με ευθύνη του Γραμματέα. Δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις και επίτιμα μέλη , κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Η παρουσία των προσώπων αυτών μνημονεύεται στα πρακτικά καθώς και στις αποφάσεις.
 
Άρθρο 24ο 
Αρμοδιότητες Προέδρου- Αντιπρόεδρου – Ταμία Συλλόγου
1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, ελληνικής ή αλλοδαπής καθώς και ενώπιον παντός δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας,
β) προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό του Σωματείου, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε εξώδικη και δικαστική πράξη ή ενέργεια και συμβάλλεται επ' ονόματι του Σωματείου σε κάθε είδους δικαιοπραξίες και συμβάσεις,
δ) υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών του Σωματείου 
ε) αλληλογραφεί μετά παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου επί πάσης φύσεως υποθέσεις του Σωματείου,
ζ) διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Σωματείου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η) διαχειρίζεται και κινεί τους λογαριασμούς του Σωματείου, τραπεζικούς ή μη, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εισπράττει κάθε οφειλόμενο προς το Σωματείο ποσό και καταβάλει κάθε οφειλόμενο του Σωματείου ποσό,
θ) αποφασίζει περί έκτακτων δαπανών σε επείγουσες περιπτώσεις, από τα εκάστοτε κεφάλαια του προϋπολογισμού του Σωματείου,
ι) υπογράφει μαζί με το Γραμματέα ή μόνος του όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και παραλαμβάνει σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
κ) συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα και σε περίπτωση αρνήσεως αυτού, συγκαλεί μόνος του σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει και διευθύνει αυτές,
λ) υπογράφει τις προσκλήσεις ανοιχτών διαγωνισμών, καθώς και τις διακηρύξεις και τις κατακυρώσεις αυτών κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
μ) αιτείται την έκδοση χρεωστικών καρτών στο όνομα του Σωματείου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και διαχειρίζεται αυτές.
2.- Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ασκώντας οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του. Επίσης ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του παραχωρεί με πράξη του ο Πρόεδρος, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και κατόπιν ειδικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μόνο μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, τα σχετικά καθήκοντα εκτελεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται κατόπιν ψηφοφορίας.
3.- Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των κοινών υποχρεώσεων και δικαιοδοσιών που έχει μαζί με τον Πρόεδρο:
α) είναι υπεύθυνος για την παραλαβή εγγράφων και διεξαγωγή αλληλογραφίας, τη φύλαξη της σφραγίδας και την εποπτεία εν γένει του γραφείου του Σωματείου,
β) αναλαμβάνει την κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) καταρτίζει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) επιμελείται των πάσης φύσεως δημοσιεύσεων και δημοσιευμάτων του Σωματείου.
ε) επιμελείται την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και αρχείων (αρχείο Μελών, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ., Γενικής Συνέλευσης κλπ)
ζ) παρέχει στον Πρόεδρο κάθε ζητούμενη από αυτόν πληροφορία.
3.-  Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου: 
α) είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη είσπραξη των πόρων εκδίδοντας σχετικό παραστατικό αριθμημένο και σφραγισμένο,
β) αναλαμβάνει και έχει την ευθύνη για την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου, 
γ) προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών του Σωματείου,
δ) τηρεί τα παραστατικά στοιχεία είσπραξης και πληρωμών και φροντίζει για την έγκαιρη θεώρηση τους, 
ε) τηρεί τα Βιβλία Περιουσίας, στο οποίο αναγράφεται λεπτομερώς κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου,
ζ) συντάσσει εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και 20 μέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, αναλυτικό απολογισμό οικονομικών πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. και τρεις μήνες τουλάχιστον προ του τέλους κάθε έτους τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ο οποίος άρχεται από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
η) μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα οικονομικής φύσης του Προέδρου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης μόνο μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτού.
 
Άρθρο 25ο 
Ειδικές Επιτροπές
Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.
 
Άρθρο 26o 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1.- Για την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου, η οποία λαμβάνεται αφενός μεν εφόσον υφίσταται στη γενική συνέλευση απαρτία, αποτελούμενη από το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των μελών του Σωματείου, αφού πρώτα έχει βεβαιωθεί η κλήση όλων των μελών, αφετέρου δε με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, κατά την εν λόγω συνέλευση των μελών.
2.- Η εν λόγω τροποποιητική του καταστατικού του Σωματείου απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση ή θεώρηση ή εγγραφή στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει, επερχόμενης της απαραίτητης μεταβολής στην αντίστοιχη διάταξη του παρόντος καταστατικού.
3.- Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του σκοπού του Σωματείου και της επωνυμίας του, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε τροποποίηση παρά μόνο σε διεύρυνση, διατηρουμένων ανέπαφων της επωνυμίας και των από το παρόν καταστατικό καθοριζομένων σκοπών του Σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.- Το σωματείο διαλύεται κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου, η οποία λαμβάνεται αφενός μεν εφόσον υφίσταται στη γενική συνέλευση απαρτία, αποτελούμενη από το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των μελών του Σωματείου , αφετέρου δε με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, κατά την εν λόγω συνέλευση των μελών. 
2)Το σωματείο διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα. 
3) Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί αν το ζητήσει η διοίκηση του ή το 1/5 των μελών του :1) αν επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια , είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό 2) αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί 3) αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 28o
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του αλλά η τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου.
 
Άρθρο 29o
Ισχύς του καταστατικού
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.
Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από είκοσι εννιά (29) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, και θα ισχύσει από την έγκριση του από την αρμόδια δικαστική αρχή .
 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ακολουθεί πίνακας μελών με υπογραφές