Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυ

Προς :           
 
Όλα τα μέλη τους Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας
 
ΘΕΜΑ :          Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 
Κύριοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση στις 19/02/2021, 
 
Σ υ γ κ α λ ε ί
 
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα  μέλη που θα γίνει,  την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω covid-19 και ώρα ενάρξεως την 12:00 π.μ.
 
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
 
Ø  Απολογισμός 2020 & απαλλαγή πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2020
 
Ø  Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2021. 
 
Ø  Έγκριση ετήσιας συνδρομής
 
Ø  Διάφορα άλλα θέματα
 
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 28 / 03 / 2021, με τον  ίδιο τρόπο και ώρα έναρξης την 12:00 π.μ.  
 
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. 
 
 
Για το ΔΣ του Συλλόγου
 
Πρόεδρος       
Σπυρίδων Τζιτζικάκης     
 
Γ. Γραμματέας
Παναγιώτης Ζαφείρης